All
Your Cart

ข้อกำหนดในการให้บริการ Shipox

    Shipox เป็นบริการเสริมสำหรับการจัดส่งสินค้าเพิ่มเติมซึ่งดำเนินการและบริหารจัดการโดย บริษัท  Shipox  (ประเทศไทย) จำกัด โดยที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงให้ Shipox ให้บริการจัดส่งสินค้าที่ได้ซื้อและขายสินค้าบนไซต์ของบริษัท  Fulfils.co (ประเทศไทย) จำกัด (" Fulfils.co") แบบไม่จำกัดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวและจะให้บริการตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ (“ข้อกำหนดในการให้บริการของ Shipox ”) เมื่อผู้ซื้อซื้อสินค้าจากผู้ขาย สินค้าดังกล่าวจะถูกจัดส่งโดยการให้บริการของ Shipox  (“พัสดุของ Shipox ”) ให้ถือว่าผู้ซื้อและผู้ขายได้ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการของ Shipox ฉบับนี้ โดยข้อกำหนดว่าด้วยการให้บริการของ Shipox ฉบับนี้เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมจากข้อกำหนดว่าด้วยการให้บริการและนโยบายอื่นๆ ของ Fulfils.co ซึ่งข้อกำหนดว่าด้วยการให้บริการของ Shipox เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและนโยบายดังกล่าว–กรุณาอ่านข้อกำหนดว่าด้วยการให้บริการและนโยบายของ Fulfils.coอื่นๆ ที่ปรากฏบนไซต์ เนื่องจากข้อกำหนดและนโยบายดังกล่าวมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของท่าน ถ้อยคำใดๆ ที่ใช้ในข้อกำหนดว่าด้วยการให้บริการของ Shipox ฉบับนี้ซึ่งไม่ได้กำหนดความหมายไว้ในเอกสารฉบับนี้จะมีความหมายเดียวกับถ้อยคำในข้อกำหนดว่าด้วยการให้บริการและ/หรือนโยบายของ Fulfils.coที่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยการให้บริการของ Shipox ฉบับนี้ได้ตามดุลยพินิจของ Fulfils.co หรือ Shipox ตามข้อกาหนดว่าด้วยการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณล่วงหน้า


1. สินค้าที่จัดส่งและการจัดส่งโดย Shipox

1.1 เมื่อผู้ซื้อซื้อสินค้าจากผู้ขาย สินค้าดังกล่าวจะถูกจัดส่งโดยการใช้บริการของ Shipox  โดยผู้ซื้อจะต้องระบุเวลาขนส่ง วิธีการชำระเงินและที่อยู่จัดส่งสำหรับพัสดุของ Shipox ดังกล่าว (“คำสั่งจัดส่งสินค้า”) โดย Shipox จะจัดส่งพัสดุของ Shipox ดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อตามคำสั่งจัดส่งสินค้าและจะเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้านั้นจากผู้ขาย ซึ่งคำนวณตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Shipox ฉบับนี้ (“ค่าจัดส่ง Shipox ”)
1.2 ที่อยู่สาหรับจัดส่งพัสดุของ Shipox จะต้องอยู่ภายในเขตพื้นที่จัดส่ง ตามที่ Shipox กำหนดและประกาศในเว็บไซต์เป็นคราวๆ โดย Shipox อาจแก้ไขเขตพื้นที่จัดส่งได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ตามดุลยพินิจของ Shipox แต่เพียงผู้เดียว
1.3  Shipox จะส่งมอบพัสดุของ Shipox ให้แก่ผู้ซื้อที่มีชื่อและที่อยู่ปรากฏในคำสั่งจัดส่งสินค้าโดยตรง ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่อยู่ ณ ที่อยู่จัดส่งในเวลาที่ส่งมอบ  Shipox อาจส่งมอบพัสดุของ Shipox ให้แก่ (ก) พนักงานต้อนรับ เจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับส่วนหน้า หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายใน ในกรณีที่ที่อยู่จัดส่งเป็นอาคารพาณิชย์ หรือ (ข) สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดหรือแม่บ้าน ในกรณีที่ที่อยู่จัดส่งเป็นอาคารสำหรับพักอาศัย (“ผู้รับ”) เมื่อได้ส่งมอบสินค้า  Shipox จะดำเนินการให้ผู้ซื้อหรือผู้รับลงนามใบส่งสินค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งระบุวันที่รับ ชื่อและสถานะของผู้ซื้อหรือผู้รับ (“ใบส่งสินค้า”) และใบส่งสินค้าที่ลงนามแล้วจะถือเป็นหลักฐานอันเป็นที่ยุติว่าได้มีการจัดส่งพัสดุของ Shipox แล้ว

1.4 การจัดส่งที่ไม่สำเร็จ

1.4.1 การจัดส่งที่ไม่สำเร็จอาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลหลายเหตุผล เช่น

1.4.1.1 ผู้รับปฏิเสธไม่ยอมรับมอบสินค้า ไม่ลงนามในใบจัดส่ง หรือไม่ชำระเงินค่าสินค้าที่เรียกเก็บปลายทาง (ซีโอดี)
1.4.1.2 ไม่สามารถระบุตัวหรือตำแหน่งที่ตั้งของผู้รับได้โดยมีเหตุผลอันสมควร
1.4.1.3 ไม่มีบุคคลที่เหมาะสมอยู่ ณ ที่อยู่ของผู้รับเพื่อรับสินค้า
1.4.1.4 สินค้าที่จัดส่งรอการดำเนินการจากผู้ขาย (ยกตัวอย่างเช่น โทรกลับเพื่อยืนยันการส่งมอบ การจัดส่งถูกเลื่อนหรือรายละเอียดการจัดส่งเปลี่ยนแปลง)

1.4.2 ในกรณีที่ไม่สามารถส่งสินค้าได้ในครั้งแรกเนื่องจากไม่สามารถติดต่อผู้รับได้  Shipox  จะพยายามจัดส่งสินค้าอีกทั้งหมด 3 ครั้ง โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม หากยังไม่สามารถจัดส่งได้สินค้าจะถูกส่งกลับไปยังผู้ขาย
1.4.3 หากข้อมูลของผู้ซื้อตามคำสั่งจัดส่งสินค้าไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์  Shipox จะระงับการจัดส่งสินค้าไว้จนกว่าผู้ขายจะมีคำสั่งเพิ่มเติม โดย Shipox ไม่ต้องรับผิดชำระค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวกับความล่าช้าหรือการยกเลิกการจัดส่งดังกล่าว
1.5 ในกรณีที่ทั้งผู้ซื้อและผู้รับไม่อยู่ ณ ที่อยู่จัดส่งในเวลาส่งมอบสินค้า  Shipox อาจแจ้งให้ผู้ซื้อทราบถึงการจัดส่งที่ล้มเหลวและนำพัสดุของ Shipox ไปเก็บไว้ ณ สถานที่ที่ Shipox กำหนดเพื่อให้ผู้ซื้อมารับสินค้าเอง โดยเป็นไปตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ Shipox และขึ้นอยู่กับความพร้อมของบริการ หากไม่มีผู้มารับพัสดุของ Shipox ภายในเวลาสามสิบ (30) วันนับจากวันที่แจ้ง ให้ถือว่าได้มีการจัดส่งพัสดุของ Shipox แล้ว
1.6 พัสดุของ Shipox จะไม่ถูกจัดส่งไปยังที่อยู่อื่นที่ไม่ใช่ที่อยู่ตามที่ระบุไว้ในคำสั่งจัดส่งสินค้า  Shipox สงวนสิทธิในการระงับการจัดส่ง ในกรณีที่ Shipox เชื่อว่าที่อยู่จัดส่งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
1.7 โดยไม่คำนึงถึงข้อกาหนดใดๆ ที่ระบุไว้ หรือสามารถตีความได้เป็นอย่างอื่น  Shipox สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ บอกปัด ส่งคืน หรือเลื่อนการจัดส่งสินค้าดังต่อไปนี้ (“สินค้าที่ไม่ยอมรับ”)
(ก) พัสดุของ Shipox ที่ถือเป็นหรือจัดอยู่ในประเภทวัสดุอันตราย สินค้าอันตราย สิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งที่ถูกจากัดตามกฎหมาย ระเบียบหรือกฎของประเทศหรือกฎระหว่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
(ข) พัสดุของ Shipox ที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สินค้าที่ขนส่ง อุปกรณ์ หรือบุคคลอื่นๆ หรือทำให้เกิดความล่าช้าแก่สิ่งดังกล่าว หรือ
(ค) สิ่งของใดๆ ที่ระบุไว้ในรายการสิ่งของที่ถูกจำกัดและต้องห้ามของ Fulfils.coและ/หรือ Shipox  
(ง) เงิน หรือตราสารที่สามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งมีค่าเทียบเท่ากับเงินสด เช่น หุ้น และพันธบัตร
(จ) บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเงินสด
(ฉ) เอกสารส่วนบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ เป็นต้น หรือ
(ช) เอกสารที่มีข้อมูลอันเป็นความลับเป็นจำนวนมาก
(ซ) สินค้าที่ขนส่งซึ่งไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมหรือเพียงพอ
(ฌ) สินค้าที่ขนส่งที่บรรจุในกล่องโฟม
(ญ) สินค้าที่ขนส่งที่อาจทาให้สินค้าที่ขนส่งอื่นๆ อุปกรณ์ หรือบุคคลล่าช้าหรือได้รับเสียหาย
(ฎ) สินค้าที่ขนส่งที่มีความยาว ความกว้าง และความสูงรวมกันมากกว่า 180 เซนติเมตรหรือมีน้าหนักเกิน 20 กิโลกรัม
(ฏ) สินค้าที่ขนส่งซึ่งบริษัทต้องมีใบอนุญาตหรือขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษเพื่อทำการขนส่ง นำเข้า หรือส่งออก
(ฐ) ในกรณีที่การรับพัสดุของ Shipox อาจทำให้เกิดอันตรายต่อการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่นและการดาเนินธุรกิจของ Shipox  โดยเป็นไปตามที่ Shipox กำหนดแต่เพียงผู้เดียว
1.8 โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดข้างต้นในข้อกาหนดฉบับนี้  Shipox ไม่ต้องรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ของสิ่งของตามรายการในข้อ 1.7 ข้างต้น
1.9 พัสดุของ Shipox อาจถูกตรวจสอบโดยวิธีการซึ่งอาจรวมถึง การเอ็กซเรย์ การตรวจจับวัตถุระเบิด และวิธีการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยอื่นๆ และ Shipox สงวนสิทธิในการเปิดและตรวจสอบพัสดุของ Shipox โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายทราบก่อนล่วงหน้า2. การคำนวณน้ำหนักและค่าจัดส่ง Shipox

2.1 อัตราค่าจัดส่ง Shipox จะกำหนดโดย Shipox และประกาศไว้ในเว็บไซต์เป็นคราวๆ โดย Shipox อาจเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจัดส่ง Shipox ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปตามดุลยพินิจของ Shipox แต่เพียงผู้เดียว

2.2 เพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณค่าจัดส่ง Shipox  น้ำหนักของพัสดุของ Shipox จะคิดตามน้ำหนักตามจริงหรือน้ำหนักตามปริมาตร (ให้ปัดเศษเป็นกิโลกรัมที่มีค่าใกล้เคียงที่สุด) แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะมากกว่า

2.3 น้ำหนักตามปริมาตรของพัสดุของ Shipox จะคานวณโดยใช้สูตร ความยาว (เซนติเมตร) x ความสูง (เซนติเมตร) x ความกว้าง (เซนติเมตร)/5,000

2.4 ผู้ซื้อจะได้รับแจ้งค่าจัดส่ง Shipox และจะต้องชำระค่าจัดส่งดังกล่าวในเวลาที่ซื้อพัสดุของ Shipox


3. บริการเก็บเงินปลายทาง (ซีโอดี) และเงินเพิ่มสำหรับบริการเก็บเงินปลายทาง

3.1 หากผู้ซื้อเลือกใช้บริการเก็บเงินปลายทาง ผู้ขายจะต้องชำระเงินเพิ่มสำหรับบริการเก็บเงินปลายทางตามอัตราที่  Shipox กำหนด โดยจำนวนเงินที่เรียกเก็บปลายทางของ Shipox จะมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อใบส่งสินค้า

3.2 ผู้ขายจะต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเรียกชำระเงิน รวมถึงกรณีที่ไม่มีการชำระเงิน เงินไม่พอ และการปลอมเอกสาร


4. ข้อจำกัดของพัสดุ

4.1 ข้อจำกัดขนาดพัสดุ

     ความยาวรวมของด้านยาว กว้าง และสูงภายนอกต่อกล่องไม่เกิน 180 เซนติเมตร นอกจากนี้ ความยาว ความกว้าง หรือความสูงของกล่องจะต้องไม่เกิน 100 เซนติเมตร โดย Shipox สงวนสิทธิในการปฏิเสธพัสดุที่มีขนาดเกินข้อจำกัดขนาด และอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์

4.2 ข้อจำกัดน้ำหนักของพัสดุ

      20 กิโลกรัมต่อกล่อง โดย Shipox สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธพัสดุที่มีน้ำหนักเกินข้อจำกัดน้าหนัก

4.3 ข้อจำกัดสาหรับพัสดุแบบรับส่งที่สาขา

     ข้อจำกัด:น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อกล่อง สำหรับข้อจำกัดน้ำหนักพัสดุ ข้อจำกัดขนาด: ความยาวรวมของด้านยาว กว้างและสูงต่อชิ้น 150 เซนติเมตร นอกจากนี้ ความยาว ความกว้าง หรือความสูงของกล่องจะต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร โครงการจัดส่งพัสดุแบบรับส่งที่สาขามีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่ผู้ค้าหรือผู้ขนส่งซึ่งส่งพัสดุไม่เกิน 20 กล่องต่อการรับส่งที่สาขาแต่ละครั้ง เวลาตัดรอบ ณ ร้านจัดส่งพัสดุ Shipox  คือ 16.00 น. โดย Shipox สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับพัสดุที่มีขนาดหรือน้ำหนักเกินข้อจำกัด


5. ภาษีและอากร

5.1 ผู้ซื้อหรือผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) จะต้องเป็นผู้ชำระภาษีและ/หรืออากรใดๆ ที่ใช้บังคับกับการจัดส่งพัสดุของ Shipox

5.2 ในกรณีที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายไม่ปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับ พัสดุของ Shipox  ผู้ซื้อหรือผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) มีหน้าที่จะต้องชำระภาษีดังกล่าวตามกฎหมายและระเบียบที่มีผลบังคับ และจะต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีของผู้ซื้อหรือผู้ขาย


6. ความสูญเสียหรือความเสียหายระหว่างการจัดส่ง

6.1 ในกรณีที่พัสดุของ Shipox เสียหายระหว่างการจัดส่ง หรือไม่ได้มีการจัดส่งสินค้าดังกล่าว ผู้ซื้อจะต้องแจ้งให้ Shipox ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในกำหนดระยะเวลารับประกันของ Fulfils.co หากผู้ซื้อไม่แจ้ง หรือ Shipox จะไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อผู้ซื้อหรือผู้ขาย

6.2 ผู้ซื้อจะต้องเก็บกล่อง บรรจุภัณฑ์และสิ่งของที่บรรจุเดิมทั้งหมดไว้เพื่อให้ Shipox ทำการตรวจสอบ โดยจะต้องเก็บรักษาสิ่งดังกล่าวไว้จนกว่าจะสามารถสรุปผลการตรวจสอบความเสียหายหรือกรณีที่ไม่ได้มีการจัดส่งสินค้า


7. ข้อยกเว้นและข้อจำกัคความรับผิด

7.1 ภายใต้บังคับข้อ 6 และ 7 ความรับผิดของ Shipox ต่อผู้ซื้อและผู้ขายจะจำกัดอยู่เพียงแค่ความเสียหายโดยตรงเท่านั้น และความรับผิดทั้งหมดของ Shipox ที่มีต่อผู้ซื้อและผู้ขายจะมีจำนวนไม่เกิน 2,000 บาทสำหรับพัสดุของ Shipox

7.2 ไม่ว่าในกรณีใดๆ  Shipox จะไม่ต้องรับผิดชำระค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือค่าเสียหายต่อเนื่อง รวมถึงการสูญเสียโอกาสในการใช้ การสูญเสียกำไร หรือการหยุดชะงักของธุรกิจ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยประการใดๆ หรือตามทฤษฎีความรับผิดใดๆ ก็ตาม

7.3 ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงว่า Shipox ไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบในกรณีดังต่อไปนี้

     1. กรณีที่ Shipox ไม่สามารถจัดส่งพัสดุของ Shipox ได้ หากที่อยู่ของผู้ซื้อไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง

     2. กรณีที่ Shipox ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบใดๆ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งออก โทษ มาตรการจำกัดและคำสั่งห้ามส่งสินค้า หรือ

     3. สำหรับพัสดุของ Shipox ที่ถูกยึด กัก หรือทำลายโดยหน่วยงานของรัฐ


8 ผู้รับจ้างอิสระ

   ข้อกำหนดใดๆในข้อกำหนดว่าด้วยการให้บริการ Shipox ฉบับนี้ไม่สามารถตีความว่าก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในฐานะตัวแทน ห้างหุ้นส่วน หรือกิจการร่วมค้าระหว่าง Shipox กับผู้ซื้อหรือผู้ขาย และผู้ซื้อ ผู้ขาย และ Shipox จะไม่แสดงตนหรือเชิดว่าตนเองมีอำนาจในการก่อให้เกิดหน้าที่ในลักษณะใดๆ ในฐานะตัวแทน หุ้นส่วน ลูกจ้างหรือผู้แทนของอีกฝ่ายหนึ่ง


9. สินค้าที่ Shipox เป็นผู้บริหารการจัดส่ง

    ผู้ขายรับทราบและตกลงว่า Shipox มีสิทธิที่จะจ้าง จ้างช่วง หรือจัดหาผู้ให้บริการจัดส่งสินค้ารายอื่นเพื่อให้บริการจัดส่งสินค้า (ไม่ว่าให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน) ในประเทศไทยหรือที่อื่นใด (หากมี) และในกรณีดังกล่าวถือว่าผู้ขายได้ตกลงยอมรับผูกพันข้อกำหนดการให้บริการที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการดังกล่าวด้วย


10. เหตุสุดวิสัย

10.1  Shipox ไม่ต้องรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการให้บริการ Shipox  เนื่องจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของ Shipox  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่

(ก) เหตุการณ์ธรรมชาติ รวมถึง แผ่นดินไหว พายุไซโคลน พายุ อุทกภัย อัคคีภัย โรค หมอก หิมะ หรือน้ำค้างแข็ง
(ข) สงคราม อุบัติเหตุ การกระทำของศัตรูสาธารณะ การนัดหยุดงาน คำสั่งห้ามส่งสินค้า ภัยทางอากาศ ข้อพิพาทในท้องถิ่นหรือเหตุการณ์ความวุ่นวายในบ้านเมือง
(ค) การหยุดชะงักของเครือข่ายการขนส่งทางอากาศหรือทางบกในระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นปัญหาทางเทคนิคของวิธีการขนส่งหรือเครื่องจักร
(ง) อาชญากรรมของบุคคลที่สาม เช่น โจรกรรม และการวางเพลิง หรือ
(จ) อุบัติเหตุ


11. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดว่าด้วยการให้บริการฉบับนี้มีผลบังคับตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ให้ศาลแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเฉพาะแต่เพียงศาลเดียว


อัพเดตล่าสุด 2 กันยายน 2563


We use cookies and other similar technologies to improve your browsing experience and the functionality of our site. Privacy Policy.
Seller Chat
Seller Chat
Chat with seller
  • avatar